امروز 3 خرداد 1398
      متن و كليد سؤالات يازدهمين آزمون سنجش معلومات (تعيين سطح) ريالي مورخ 1397/7/13

14 مهر 1397 16:0

متن و كليد اصلاح شده سؤالات يازدهمين آزمون سنجش معلومات (تعيين سطح) ريالي مورخ 1397/7/13 كاركنان بانك ملي

 سؤالات: pdf                      كليد: pdf

 سؤالات: pdf                      كليد: pdf

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل