امروز 1 بهمن 1397
      اولين آزمون ورود به مشاغل كارشناسي سال 1397 در مرداد ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

26 ارديبهشت 1397 14:0

اولين آزمون ورود به مشاغل كارشناسي سال 1397 در مرداد ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

واجدين شرايط صرفاً از سوي اداره كل سرمايه انساني معرفي خواهند شد.

آزمون به صورت تستي چهار گزينه‌اي و داراي نمره منفي خواهد بود.

منابع آزمون همان منابع آزمون سال 1396 مي‌باشد.

زمان و مكان برگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل