امروز 6 اسفند 1402
       تاريخچه اداره کل آموزش


تشكيل آموزشگاه اختصاصي بانك ملي ايران زير نظر اداره سازمان در سال 1319

تشكيل مؤسسه عالي بانك در تهران در سال 1322

استفاده همكاران شهرستان‌ها از مدرسه عالي بانك بطور غيرحضوري در سال 1323

تشكيل اداره كارآموزي در كنار مدرسه عالي بانك در سال 1326

انحلال مدرسه عالي بانك و تشكيل مؤسسه علوم بانكي در سال 1342

انحلال اداره كارآموزي و تشكيل دايره آموزش تحت نظر اداره كارگزيني در سال 1342

انتزاع اداره مذكور و تشكيل اداره كارآموزي و مديريت در سال 1343

برقراري دوره‌هاي دو ساله داخلي بانك در سال 1346

تغيير نام اداره به اداره آموزش و مطالعات نيروي انساني در سال 1358

تغيير نام اداره به اداره آموزش و مديريت در سال 1362

انتقال كتابخانه بانك از اداره به اداره حوزه مديريت و روابط عمومي در سال 1366